Pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Odredbama navedenog Zakona propisuju se načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak ostvarivanja i zaštite prava na pristup informacijama.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev se podnosi na adresu:

DVD Salinovec
Salinovec 18
42240 Ivanec

ili putem elektroničke pošte:
info@dvd-salinovec.hr

Osoba za informiranje:

…..
Mob: ……
e-mail: info@dvd-salinovec.hr

Dokumenti:

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (doc)

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije (doc)

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija (doc)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)

Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 12/14)

Odluka o određivanju službenika za informiranje (datum objave na mrežnim stranicama: 2.3.2015., odluka stupila na snagu 3.3.2015.)